Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Gebruiksvoorwaarden & privacy

 

I. Toepassingsgebied en definities

 

Artikel 1

Huidig reglement is van toepassing op de verhuurders van studentenhuisvesting (kamers, studio’s, appartementen, huizen). Deze huurwoningen en -huisvesting bevindt zich op het grondgebied van de stad Antwerpen en haar districten. Daarnaast is het reglement ook van toepassing op de omliggende gemeentes: Aartselaar, Mortsel en Edegem.
Postcode 2000: Antwerpen binnenstad
Postcode 2018: Antwerpen nieuwe zuid/station/zurenborg
Postcode 2020: Antwerpen kiel
Postcode 2030: Antwerpen haven
Postcode 2040: Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Postcode 2050: Antwerpen linkeroever
Postcode 2060: Antwerpen noord
Postcode 2100: Deurne (Antwerpen)
Postcode 2140: Borgerhout (Antwerpen)
Postcode 2170: Merksem (Antwerpen)
Postcode 2180: Ekeren (Antwerpen)
Postcode 2600: Berchem (Antwerpen)
Postcode 2610: Wilrijk (Antwerpen)
Postcode 2630: Aartselaar
Postcode 2640: Mortsel
Postcode 2650: Edegem
Postcode 2660: Hoboken (Antwerpen)


Artikel 2

Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities:

 • Verhuurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber, op het grondgebied van de stad Antwerpen en haar districten of omliggende gemeentes (zie art 1), een kamerwoning of kamer, een studenten- of studentengemeenschapshuis of een studio of appartement verhuurt of ter beschikking stelt tegen betaling of om niet.
 • Niet-zelfstandige woning (kamer): wooneenheid waarvan minstens één van de drie basisfuncties (wc, bad of douche, kookgelegenheid) ontbreekt maar die aanwezig zijn als gemeenschappelijke voorziening aansluitend bij, of in de woning. De oppervlakte van een kamer moet minstens 12m² bedragen.
 • Zelfstandige woning (studio, appartement, huis): beschikt over de drie basisfuncties: toilet, bad of douche en kookgelegenheid. De bewoners moeten hiervoor geen beroep doen op een gemeenschappelijke ruimte. De kleinste zelfstandige woning voor studenten (studio) moet minstens 18m² zijn.
 • Student: iedere persoon ingeschreven bij een instelling van het hoger onderwijs (universiteit of hogeschool) waar hij de lessen volgt en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt en waarvan de hoofdzetel van de onderwijsinstelling is gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen en haar districten.
 • Deelnemende Onderwijsinstellingen : Hogere Zeevaartschool, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool, Universiteit Antwerpen, Thomas More Antwerpen, Instituut voor Tropische Geneeskunde, KU Leuven campus Antwerpen
 • Kwaliteits- en veiligheidsnormen: de minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen zoals die zijn vastgelegd in het decreet houdende de Vlaamse Wooncode (15/07/1997) en het kamerdecreet (04/03/1997), geldend voor alle steden en gemeentes in Vlaanderen. Specifiek voor de stad Antwerpen geldt bovendien ook de Antwerpse Bouwcode en de Antwerpse politiecodex, meer bepaald afdeling 3 betreffende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in studentenkamers en in zelfstandige woongelegenheden voor studenten (artikel 291 en verdere onderverdelingen) noodzakelijk onder het hoofdstuk 6 specifieke regelgevingen, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 september 2011.

 

II. Kwaliteitslabel – infogegevens verhuurder en pand studentenhuisvesting

 

Artikel 3

De verhuurder moet de gegevens betreffende het pand waarheidsgetrouw en volledig invullen. Hij dient ook deze gegevens op te volgen en aan te passen indien nodig. Hij/zij draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie die hij/zij verschaft. De beheerders van de website hebben het recht om de gegevens aan te passen of te blokkeren indien zou blijken dat deze onjuist, onvolledig of niet waarheidsgetrouw zijn.

 

Artikel 4

Bij onduidelijkheid betreffende het invullen van het gegevensformulier kan de verhuurder hulp krijgen van de Kotwebbeheerders.

 

Artikel 5

Door het aanbieden van de gegevens keurt de verhuurder goed dat het ingevoerde pand door de stad gecontroleerd kan worden op vlak van woonkwaliteit, brandveiligheid en stedenbouw overeenkomstig de terzake geldende reglementering. Indien de verhuurder weigert mee te werken aan de pandcontrole heeft de webbeheerder het recht om de gegevens éénzijdig te blokkeren.

 

Artikel 6

Indien uit het controleverslag blijkt dat het pand voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen zal de webbeheerder automatisch een groen kwaliteitslabel aan het pand toevoegen in de database. Indien uit het controleverslag blijkt dat het pand niet voldoet aan de kwaliteits-en veiligheidsnormen zal de webbeheerder een lichtblauw label (in aanvraag) of een rood label krijgen. Het pand wordt zodoende goed zichtbaar aangeboden mét het kwaliteitslabel. Er kan bovendien specifiek in zoekacties geselecteerd worden op panden met dit kwaliteitslabel.

 

III. Modelhuurovereenkomst studentenhuisvesting

 

Artikel 7

Indien de verhuurder voor de verhuur gebruik maakt van het Kotweb modelcontract, wordt dit automatisch en goed zichtbaar getoond in de database. Er kan specifiek in zoekacties geselecteerd worden op panden waarvan de eigenaar gebruik maakt van dit modelcontract.
Verhuurder en huurder verbinden zich in dit geval om de voorwaarden van het modelcontract na te leven.

De verhuurder verbindt zich ertoe om :
1. geen toevoegingen of schrappingen aan te brengen aan het standaardcontract zoals aangeboden door Kotweb.
3. het Kotwebcontract enkel te gebruiken bij verhuring aan personen, verbonden aan de deelnemende onderwijsinstellingen. Opgelet : indien toch gebruikt voor andere huurders, vervalt de bemiddelingsclausule!
4. het Kotwebcontract enkel te gebruiken bij verhuring van woongelegenheden die opgenomen zijn in het Kotwebbestand.
5. medewerking te verlenen aan bemiddelingspogingen vanuit de huisvestingsdiensten van de deelnemende onderwijsinstellingen.

Afwijkende huurcontracten zonder logo van Kotweb, maar met een clausule die aan Kotweb een bemiddelingsrol toeschrijven, worden niet aanvaard door Kotweb en kunnen aanleiding geven tot juridische vervolging.


Artikel 8

Van zodra de eigenaar het ingeeft in de database zal in de database het icoon “modelcontract” oplichten. Dit betekent dat pand en verhuurder extra worden aanbevolen aan mogelijke huurders door een duidelijk zichtbaar label dat de kwaliteit van het modelcontract garandeert. De markering blijft gelden tot het einde van het lopende academiejaar.
De Kotwebbeheerder heeft het recht de informatie omtrent het gebruik van een modelcontract door een eigenaar te wijzigen bij onrechtmatige gebruik van het modelcontract door de eigenaar.

Bij gebruik van de modelovereenkomst, en mits naleving van de erin gestipuleerde voorwaarden, kan de verhuurder te allen tijde beroep doen op de bemiddeling van het Kotwebteam bij huurdersconflicten met de student/huurder, indien de huurder een student is van één van de deelnemende onderwijsinstellingen.


Artikel 9

Bij misbruik van het modelcontract en/of na terechte klachten van de student-huurder behoudt de beheerder het recht om de eigenaar en het betreffende pand in de database te schrappen tenzij de feiten die aanleiding gaven tot de klacht binnen een termijn van drie maanden na de registratie van de klacht formeel in orde werden gebracht. In geval van een geregistreerde klacht zal de administratie van Kotweb de verhuurder op de hoogte stellen van de klacht die aanleiding geeft tot de blokkering van zijn pand op de website en de mogelijkheid om dit recht te zetten binnen de 3 maanden. Worden beschouwd (niet limitatief) als misbruik of terechte tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot klacht:

 • Kosten en terugbetalingen: het niet, of te laat, terugstorten van de waarborg, te hoge eindafrekening (energiekosten) of aanrekening van kosten die niet vermeld werden in het contract.
 • Hygiëne: ernstige hygiënische tekortkomingen die liggen aan de verhuurder in zoverre deze contractueel verantwoordelijk is voor het schoonmaken.
 • Privacy: herhaaldelijk ongevraagd binnenkomen op de kamers, éénzijdig veranderen van de sloten, slechte geluidsisolatie.
 • Logistiek: problemen met internet waarvoor geen oplossing wordt geboden, herstellingswerken die niet worden uitgevoerd of lang aanslepen.

 

IV Privacy

 

Artikel 10

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan Kotweb houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

 

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de persoonlijke dienstverlening in het kader van de doelstellingen van de studentenhuisvesting:

 • informatieverstrekking en bijstand aan kotbazen en studenten  
 • werking en beveiliging - legitiem belang (functionele cookies) en toestemming (analysecookies)

 

Periode van bewaren: de gegevens van kotbazen  (persoons-, pand- en kamergegevens) worden bewaard zolang de kotbaas actief is op Kotweb; de gegevens van studenten (naam en mailadres) worden maximaal 1 jaar bewaard.

 

Doorgeven van informatie aan derden:

 • De gegevens van kotbazen worden bij registratie van de kotbaas automatisch doorgegeven aan de stad Antwerpen in het kader van de meldingsplicht van eigenaars studentenhuisvesting in de stad Antwerpen en het veiligheidsbeleid dat de stad uitvoert (alle info: www.antwerpen.be/studentenhuisvesting).  De gegevens van kotbazen worden verder nooit aan derden doorgegeven, tenzij in het uitzonderlijke geval dat de wet daartoe verplicht.
 • De gegevens van studenten worden nooit doorgegeven; bovendien heeft Kotweb geen toegang tot de gegevensinfo van een huurder die door de eigenaar in het modelcontract wordt ingevoerd.
 • Enkel in uitzonderlijke gevallen en als dit nodig is voor het technisch beheer van onze website, kan de organisatie die instaat voor het bouwen en onderhoud van onze website toegang hebben tot persoonsgegevens.

 

Schrapping: indien de kotbaas of student gegevens wenst te laten schrappen kan dat door eenvoudige aanvraag via info@studentkotweb.be. Schrapping gebeurt binnen de 48 uren na aanvraag. Schrapping uit Kotweb betekent niet automatisch dat de gegevens van kotbazen ook geschrapt worden uit het gegevensbestand van stad Antwerpen; in het kader van algemeen belang en veiligheid worden deze gegevens niet geschrapt. Aanvraag tot schrapping bij stad Antwerpen als verhuurder kan via mail studentenhuisvesting@stad.antwerpen.be en na verklaring op eer van de kotbaas dat hij niet langer eigenaar is van studentenhuisvesting in Antwerpen (mogelijk kunnen door stad Antwerpen bijkomende bewijsstukken opgevraagd worden).

 

Kotweb verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be.

 

IV. Verantwoordelijkheid webbeheerder en bevoegdheid inzake geschillen

 

Artikel 11

Kotweb kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Kotweb kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Kotweb waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

 

Artikel 12

In geval van gerechtelijk geschil over de toepassing van onderhavig reglement zijn de gerechten van het arrondissementsgebied Antwerpen bij uitsluiting bevoegd.