Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Alles over je contract: nieuwe Vlaamse huurwetgeving sinds 1 januari 2019

Sluit je binnenkort een nieuw huurcontract als student?

Check dan zeker eerst even de Vlaamse huurwetgeving, die sinds 1 januari 2019 van kracht is. Hier vind je heel duidelijk antwoord op al je vragen!

Enkele krijtlijnen:

Huurprijs en huurlasten

Alle kosten en lasten moeten voortaan in de huurprijs zijn inbegrepen. Alleen het verbruik van water, energie en telecommunicatie kan afzonderlijk worden aangerekend. De koteigenaar moet op het einde van de overeenkomst deze kosten kunnen staven met bewijsstukken.

LET OP: de Kotwebeigenaars zijn nog volop bezig met het doorvoeren van deze prijsaanpassingen. Mogelijk is de prijstabel op onze website daardoor soms nog niet actueel ingevoerd door de eigenaar. Check dus steeds nog even dubbel bij de kotbaas of alle kosten inbegrepen zijn, of dat water, energie en/of telecommunicatie nog extra kosten zijn bovenop de opgegeven prijs

Huurwaarborg

De huurwaarborg mag maximaal twee maanden huur bedragen (zonder de kosten voor het verbruik van water, energie en telecommunicatie).

De verhuurder mag ten vroegste drie maanden voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst vragen om de waarborg te stellen. Als de huurwaarborg bestaat uit een geldsom, moet je die storten op:

  • ofwel een geblokkeerde rekening op naam van de huurder;
  • ofwel een rekening van de verhuurder.

De waarborg cash overhandigen mag niet.

Onderverhuur

Je mag als student normaal enkel je huurovereenkomst overdragen of je kamer onderverhuren aan een andere student, als je kotbaas daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Als je een uitwisselingsprogramma volgt of een stage volbrengt, mag je je kamer wel zonder toestemming van de kotbaas onderverhuren aan een andere student. Je kotbaas kan zich daartegen enkel verzetten met een grondige reden, bijvoorbeeld als de onderverhuurder niet in staat is om de huur te betalen.

Geen automatische verlenging

Je contract eindigt automatisch op de einddatum van je contract. Je moet als student de huurovereenkomst niet opzeggen. De huurovereenkomst mag niet bepalen dat het contract stilzwijgend wordt verlengd. Als jij en je kotbaas het lopende contract willen verderzetten, dan moeten jullie een nieuwe huurovereenkomst sluiten.

Beëindiging van de huurovereenkomst

Onder bepaalde voorwaarden kan je als student de huurovereenkomst vroegtijdig opzeggen. Zo kan je het contract opzeggen nog voor de inwerkintreding ervan. Als dat meer dan drie maanden voor de aanvang van het contract gebeurt, dan kan het kosteloos. Wil je je contract op minder dan drie maanden voor de startdatum opzeggen, dan moet je een opzeggingsvergoeding van twee maanden huur betalen.

Je kan je contract beëïndigen als je je studies stopzet of als een van je ouders (of een andere persoon die instaat voor je levensonderhoud) overlijdt. Daarbij geldt altijd een opzeggingstermijn van twee maanden, die begint op de eerste dag van de maand na de maand waarin de opzegging werd gedaan. Het contract eindigt automatisch mocht je als huurder overlijden. 

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Heb je nog een contract dat je tekende voor 1 januari 2019? Neem dan bij vragen of problemen contact op met je Kotweb-contactpersoon: maak een afspraak en neem je contract mee. We helpen je graag verder.